Vedtekter | 2020 

1. EIERFORHOLD
Barnehagen eies og drives av Enghaven barnehage A/S

2. FORMÅL
Barnehagen skal i nær forståelse og i samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe dem i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre.
Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

3. SAMARBEIDSUTVALGET
Samarbeidsutvalgets oppgave fremstår av Lov om barnehager og gjeldende forskrifter.
Samarbeidsutvalget består av:
1 representant valgt av foreldre (foreldrerepresentanten)
1 representant valgt av og blant de ansatte
1 representant fra eierne
Representantene velges for 1 år av gangen. Foreldrerepresentanten skal ha hatt barn i barnehagen minst 1 år før de kan velges som foreldrerepresentant/samarbeidsutvalgs-representant.

4. FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådets arbeid fremgår av gjeldende forskrifter.

5. TILSETTING AV PERSONALE
Eierne tilsetter personale. Styrer skal ha førskolelærerutdanning i hht Lov om barnehager.
Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge fram gyldig helse- og politiattest.

6. OPPTAK AV BARN
Enghaven barnehage tilbyr bare 100% plasser.
Opptak av barn skjer i samarbeid med kommunen. Søknaden sendes elektronisk etter forutgående kunngjøring.
Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket til høsten er 1. mars. Frist for å endre nåværende plass er 1. mars.
Oppsigelse må skje skriftlig med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

7. OPPTAKSKRITERIER
Barnehagen tar fortrinnsvis inn barn som hører til Birkenlund skolekrets, men barn fra andre kretser kan få plass dersom barnehagen har ledig plass.
Barn med funksjonshemming, og barnevernsbarn skal ha prioritet ved opptak.
Øvrige kriterier som vektlegges:
– Søsken, fetter og kusine til barn som har plass/har hatt plass
– Barn av tidligere barnehagebarn
– Hensyn til barnegruppas sammensetning.

Barnehagen tar inn barn fra 1 – 6 år. Barn som er fylt 1 år innen utgangen av august, skal etter loven ha plass fra august. Barn født i september, oktober og november har rett på plass fra den måneden de fyller 1 år. Denne retten gjelder ikke nødvendigvis i den barnehagen de søker, hvis det ikke finnes plass her. Da skal kommunen prøve å finne en annen plass til det barnet. Barnet må bo i kommunen ved barnehagestart for at loven skal gjelde.

8. BETALING FOR OPPHOLD
Foreldrebetalingen fastsettes av stat og kommune. Barnehagen har bare 100% plasser, og prisen er for tiden kr 3135- pr. mnd. som er maksprisen som er fastsatt av staten.
I tillegg betaler dere kr 475,- i matpenger i barnehagen. For dette får barna alle måltider dekket. Matpengene kan reguleres med en måneds varsel.

9. ÅRSPLAN
Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene i barnehagen, og den pedagogiske virksomheten gjennom året.
Gjennom behandling av årsplanen i samarbeidsutvalget kan foreldre medvirke til utforming av barnehagens innhold.
Årsplanen godkjennes av kommunen.

10. INTERNKONTROLL
Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekklister hvert år, iflg. forskrifter om internkontroll.

11. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR BARN
Netto leke- og oppholdsareal er 5,5 kvm pr barn.
Vi har 200 kvm inne og 4780 kvm uteareal

12. ÅPNINGSTIDER
Barnehagens åpningstid er fra 07.00 til 16.30. Barnehagen har sommerstengt i ukene 28 – 31, samt at barnehagen har 5 planleggingsdager som barnehagen selv bestemmer når de skal være.
FORSIKRING
Alle barna er forsikret gjennom IF FORSIKRING

13. VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer sendes fylkesmannen, samt Arendal kommune til orientering.